Άρθρο

Ο Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ ***ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ***

Διακαής πόθος τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου ἦταν νά βιώσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τήν πνευματική κατάσταση τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου καί ἡ προτροπή του νά βροῦν τήν θεολογική ἔκφραση στήν ἐμπειρία ἐκείνη πού δόθηκε στόν Ἅγιο Σιλουανό διαγράφεται ἔντονη σέ κάθε σχεδόν σύγγραμμά του!… Ταυτόχρονα ὁ ἴδιος δήλωνε πώς “τό ὑπόδειγμα τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ, κοντά στόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά ζήσω ὀκτώ χρόνια, ἡ συχνή ἐπικοινωνία καί συνομιλία μέ αὐτόν ἄφησαν ἐπάνω μου τήν σφραγῖδα του”.  Παράλληλα τόνιζε πώς ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἄνοιξε γι’ αὐτόν νέους ὁρίζοντες στήν πνευματική ζωή: “προσπαθῶ σέ ὅλα νά ἔχω τήν συνείδηση τοῦ Γέροντα Σιλουανοῦ, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεολόγου”,  τονίζοντας πώς “γιά μᾶς εἶναι εὐλογία πού εἴμαστε παιδιά τοῦ μεγάλου Σιλουανοῦ”…
«…Αὐτή ἡ ὄψη, ἡ ὅραση, ἡ θέα τοῦ Θεοῦ “καθώς ἐστι”, αὐτή εἶναι πού κατέστησε τόν Γέροντα “τόν θεολόγο τοῦ ἀκτίστου Φωτός”, αὐτή ἦταν ἡ θερμουργός αἰτία τῆς ταυτίσεώς του μέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, πού τόν κινοῦσε σέ ἱκεσία γιά ὅλο τόν κόσμο… “Μοῦ εἶναι δύσκολο νά σᾶς ἀφήσω, ἀλλά τρέφω τήν ἐλπίδα ὅτι μέσῳ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ὅπως καί μέ τά ἄλλα βιβλία μου, θά μπορέσετε νά δεῖτε τήν “βαθεία” καρδία μου καί τήν σκέψη μου, πού προσπάθησα νά ἐκφράσω μέ τόν λόγο μου πού γέννησαν ἡ προσευχή καί τά δάκρυα. Κάθε φορά πού ἐπιθυμεῖτε, μπορεῖτε, διαβάζοντας, νά εἶστε μαζί μου στό ἐπίπεδό τοῦ πνεύματος, προπάντων ἄν αὐτό τό εἶδος κοινωνίας συνοδεύεται ἀπό τήν ἀντίστοιχη προσευχή”». ( Ἰδιόχειρο σημείωμα τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου ἀπευθυνόμενο σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀγάπησε ἡ ψυχή του καί πού  βρέθηκε ἐπιμελῶς τοποθετημένο σέ ἕνα προσωπικό του ἀνάτυπο τοῦ βιβλίου του «Ὀψόμεθα τόν Θεό καθώς ἐστι»).
Περισσότερα θά βρεῖτε στό νεοκδοθέν βιβλίο
τῆς Χαραλαμπίας Χαραλάμπους
«Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ»
Ἔκδοση τοῦ  Ὀρθόδοξου Πνευματικοῦ Κέντρου Λεμεσοῦ
Σκληρόδετο, 340 σελίδες, 17  Χ 25 ἑκ.
Ζητεῖστε το ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ»,
E-Shop: VIZANTIO.COM, Τηλ. 99451195
Τιμή: €20
#vizantio #vizantio_bookshop