Άρθρο

21 Νοεμβρίου – Εισόδια της Θεοτόκου

Η Άννα, σύζυγος του Ιωακείμ δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει. Προσευχόταν μαζί με τον σύζυγο της Ιωακείμ, να την αξιώσει ο Θεός να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να του το αφιερώσει.

Ο Κύριος τους άκουσε και τους αξίωσε και έφεραν στον κόσμο την γυναίκα που θα γεννούσε τον Μεσσία. Τον Ιησού Χριστό. Όταν η Παναγία έγινε 3 χρονών , την οδήγησαν στον Ναό , κρατώντας την υπόσχεση τους και την παρέδωσαν στον Αρχιερέα Ζαχαρία. Αυτός την οδήγησε στα Άγια των Αγίων όπου έμεινε για 12 χρόνια . Εκεί δεν έμπαινε κανείς εκτός από τον ίδιο, ο οποίος γνώριζε μετά από αποκάλυψη του Θεού τον μελλοντικό ρόλο της Αγίας Κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνιο.

Η Παναγία εξήλθε του Ναού όταν έφθασε η ώρα του Ευαγγελισμού.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου εορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου.

Aπολυτίκιον:
Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς.
Ὁ καθαρώτατος ναός τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστάς καί Παρθένος, τό Ἱερόν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τήν χάριν συνεισάγουσα, τήν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνή ἐπουράνιος.